Блог

Програмата не стартира:

Проверете дали щепсела е включен в контакта.
Проверете дали бутона Старт/Пауза (Start/Pause) е натиснат.
Проверете дали не сте задали “Отложен Старт” и отменете настройката или изчакайте края на отброяването.
Проверете дали е включена функцията “защита от деца” и я деактивирайте.

Пералнята не се пълни с вода:

Проверете дали кранът на водата е отворен.
Проверете дали налягането на водата не е твърде ниско.
Проверете дали маркучът за входяща вода не е усукан, прегънат или повреден.
Проверете дали маркучът за входяща вода е свързан правилно.

ремонт пералня

Газови печки:

Няма искра, при активиране на генератора на искри – Проверете дали плочата е свързана правилно към електрозахранването; Поставете капачката и короната на горелката правилно.
Пламъкът изгасва веднага след запалване – След запалване на пламъка задръжте ключа натиснат за точно или по-малко от 10 секунди.
Горелките не работят – Проверете свързването на газта.

Резултатите от сушенето не са задоволителни:

Зададената програма не е правилна.
В уреда има твърде много пране.
Топлообменникът е запушен.
Филтърът е задръстен.
Стайната температура е прекалено ниска или прекалено висока (оптималната стайна температура е  от 19°C до 24°C)

Стъкло керамични плотове:

Ако някой бутон бъде натиснат за повече от 10 секунди, уредът ще се изключи, ще се чуе звуков
сигнал и на дисплея ще се появи сигнална светлина.

Ако бутоните не реагират или на дисплея излизат необичайни символи, разкачете плота от
захранващата мрежа за няколко минути (свалете бушона или прекъснете мрежата); след това
включете отново и натиснете основния бутон за включване.

Плотът е оборудван със система против прегряване. Ако панелът за управление започне да се
нагрява, мощността автоматично ще намалее; възможно е плотът да се изключи и в този случай на
дисплея ще излезе “FH”. Когато панелът за управление се охлади, можете да продължите обратно с
готвенето.

Фурна за вграждане:

Сензорите не реагират или
дисплеят не се променя –  изключете уреда от електрическата мрежа за няколко минути(развийте предпазителя или изключете главния прекъсвач); след
това свържете отново уреда към електрическата мрежа и го
включете.

Тестените изделия са
недопечени – 
проверете дали сте избрали подходящата температура и система
за нагряване ;проверете дали вратата на фурната е затворена.

фурна за вграждане
Към началото
СЕРВИЗ ВАРНА