Блог

Програмата не стартира:

Проверете дали щепсела е включен в контакта.
Проверете дали бутона Старт/Пауза (Start/Pause) е натиснат.
Проверете дали не сте задали “Отложен Старт” и отменете настройката или изчакайте края на отброяването.
Проверете дали е включена функцията „защита от деца“ и я деактивирайте.

Пералнята не се пълни с вода:

Проверете дали кранът на водата е отворен.
Проверете дали налягането на водата не е твърде ниско.
Проверете дали маркучът за входяща вода не е усукан, прегънат или повреден.
Проверете дали маркучът за входяща вода е свързан правилно.

ремонт пералня

Газови печки:

Няма искра при активиране на генератора на искри – Проверете дали плочата е свързана правилно към електрозахранването. Поставете капачката и короната на горелката правилно.
Пламъкът изгасва веднага след запалване : След запалване на пламъка задръжте ключа натиснат за точно или по-малко от 10 сек.
Горелките не работят – проверете свързването на газта.

Резултатите от сушенето не са задоволителни:

Зададената програма не е правилна.
В уреда има твърде много пране.
Топлообменникът е запушен.
Филтърът е задръстен.
Стайната температура е прекалено ниска или прекалено висока (оптималната стайна температура е  от 19°C до 24°C)

Стъкло керамични плотове:

Ако някой бутон бъде натиснат за повече от 10 секунди, уредът ще се изключи, ще се чуе звуков
сигнал и на дисплея ще се появи сигнална светлина.

Ако бутоните не реагират или на дисплея излизат необичайни символи, разкачете плота от
захранващата мрежа за няколко минути (свалете бушона или прекъснете мрежата), след това
включете отново и натиснете основния бутон за включване.

Плотът е оборудван със система против прегряване. Ако панелът за управление започне да се
нагрява, мощността автоматично ще намалее; възможно е плотът да се изключи и в този случай на
дисплея ще излезе „FH“. Когато панелът за управление се охлади, можете да продължите обратно с
готвенето.

Фурна за вграждане:

Сензорите не реагират или
дисплеят не се променя –  изключете уреда от електрическата мрежа за няколко минути (развийте предпазителя или изключете главния прекъсвач), след
това свържете отново уреда към електрическата мрежа и го
включете.

Тестените изделия са
недопечени – 
проверете дали сте избрали подходящата температура и система
за нагряване, проверете дали вратата на фурната е затворена.

фурна за вграждане

Пералнята вибрира и е шумна при работа :

Неравномерно разпределеното пране или скупчването на дрехи на едно място в барабана
може да причини проблеми като вибриране и шумна работа. Пералната машина засича
такива проблеми и активира система за контрол на стабилността.
Малките количества дрехи (например една кърпа, един пуловер, един халат и др.) или дрехи,изработени от материи със специални геометрични свойства, са на практика невъзможни за
равномерно разпределяне в барабана на машината (чехли, големи предмети и др.) Това води
до няколко опита за преразпределяне на прането, което от своя страна води до по-голяма
продължителност на програмата. В крайни случаи на неблагоприятни условия програмата
може да бъде завършена без цикъла на центрофугиране.
Системата за контрол на стабилността позволява стабилна работа и по-дълъг експлоатационен живот на пералната машина.

Към началото
ДАК техникс